מרואןברגותי-התקווהלשלום


ב-7באוקטובר החל מעגל חדש של טרור ואלימות מזוינת חסרת תקדים במזרח התיכון.אלף מאתיים אזרחים
ואזרחיותישראלים קיפחו את חייהם בפיגועים שארגן חמאס בשטח ישראל ועשרות בני ערובה עדייןחטופים.
התגובה הצבאית המיידית שפתחה ממשלת הימין הקיצוני הקולוניאליסטית של בנימיןנתניהו מוסיפה מלחמה
למלחמה, כאוס לכאוסועוד מתים: יותר מ-14,000עד היום,ובינהםמספר עצום של ילדיםלפי מקורותעזתיים.
איןפשעהמכפר על פשע.המלחמה בין ישראל לחמאס היא סימפטום לכישלונושל פתרון מדיניואףשלילתו,
למרותלמרות שזוהי בקשה אמיצה שלמשפחותחטופיםישראלים שהפגינו בתל אביב.הפסקת אש מיידיתנדרשת
ואתהבנייתושלתהליךפוליטיהפותחפרספקטיבהלשלום צודק ובר קיימאאותו צריכים לשאתגברים ונשים
שמוכניםומוכנותהיותאדריכליו.בצד הישראלי,לא פעםאנשי הצבא לשעברהשתתפו בתהליך השלום.בצד
הפלסטיני, אישיות מוכרת לכלמגלמת את נקודת המבט הזו של שלום: זהו מרואן ברגותי, סגן המועצה המחוקקת
הפלסטיניתהכלואמזה21שנהבבתי כלא ישראלים.
למהדווקאהוא?הוא נתמך ע »י בני עמו, הואנאמןלדרכהשל התנועה הלאומית הפלסטינית,הואביקורתיביחס
למבוי הסתום שלאחרהסכמיאוסלו.בכמה וכמההזדמנויותהוא הראהשהוא יכול לשאת אתתהליךפתרון שתי
המדינותבמבנה המורכב מהחלטות של האו »םובמסגרתגבולות1967.
הדיפלומטים והמומחים למצבהמזה »תיודעיםששחרורו המיידי של האיש שזכה לכינוי « מנדלה הפלסטיני » הוא
אחד המפתחות לפתרון המדיני שלו זקוקיםהעם הפלסטיני והישראליכדי לחיות בשלום.
כדי להתחילאת בנייתו של שלום צודק ובר קיימא,אנו דורשיםהפסקת אש מיידית, החזרת כל החטופים
למשפחותיהם, ונתגייס כדי להשיגאת שחרורם של מרואן ברגותי וכל שאר האסירים הפוליטיים הפלסטינים.